Teepakin säännöt

julkaisi

aiheesta

Polyteknikkojen partioklubi Teepakki ry

Nämä säännöt on hyväksytty Teepakin vaalikokouksessa 27.11.2023.

 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
  Yhdistyksen nimi on Polyteknikkojen partioklubi Teepakki ry ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki.
 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
  Yhdistyksen tarkoituksena on Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (AYY) piirissä toimivana yhdistyksenä herättää ja säilyttää opiskelijoiden kiinnostus partiotyöhön sekä edistää jäsentensä partioharrastusta. Lisäksi edistetään jäsenistön retkeily- ja vaellusharrastusta. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai välittömän taloudellisen ansion hankkiminen sen jäsenille. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää jäsenilleen kokouksia, keskustelutilaisuuksia, opintomatkoja, partioretkiä, vaelluksia ja muuta vastaavaa toimintaa. Toimintansa tukemiseksi yhdistys on oikeutettu hankkimaan varoja järjestämällä erilaisia maksullisia juhlia, näytöksiä sekä huvitapahtumia. Yhdistys voi kerätä jäsenmaksuja.
  Yhdistys on oikeutettu hankkimaan ja omistamaan toimintaansa varten tarpeellista kiinteätä ja irtainta omaisuutta sekä vastaanottamaan lahjoituksia, apurahoja ja testamentteja.
 3. Jäsenet
  Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset, ulko-, kannatus- ja kunniajäsenet. Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut AYY:n jäsen.
  Ulkojäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut henkilö, jota ei voida hyväksyä yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
  Varsinaiset jäsenet sekä ulko- ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
  Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.
 4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
  Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut, tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä, tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
 5. Liittymis- ja jäsenmaksu
  Varsinaisilta jäseniltä sekä ulko- ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vaalikokous kullekin jäsenryhmälle erikseen. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.
 6. Hallitus
  Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vaalikokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljästä kahdeksaan (4 – 8) muuta jäsentä. Vain yhdistyksen varsinaiset jäsenet ovat vaalikelpoisia yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi. Hallituksen jäsenistä puheenjohtaja mukaanlukien vähintään puolet on oltava yhdistyksen varsinaisia jäseniä.

  Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallituksen jäsenen peräkkäisten toimikausien lukumäärä voi olla enintään kolme (3). Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan sekä keskuudestaan tai sen ulkopuolelta muut tarvittavat toimihenkilöt. Varapuheenjohtaja huolehtii puheenjohtajan tehtävistä tämän ollessa estynyt tai esteellinen.
  Sihteerin tehtävänä on laatia pöytäkirjat yhdistyksen ja yhdistyksen hallituksen kokouksista.
  Rahastonhoitaja pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä ja huolehtii arkistosta.

  Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan, varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
 7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
  Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.
 8. Tilikausi ja toiminnantarkastus
  Yhdistyksen toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi.
  Yhdistykselle on vaalikokouksessa valittava kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varahenkilöä. Toiminnantarkastajien toimikausi on kalenterivuosi.
  Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.
 9. Yhdistyksen kokoukset
  Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.
  Yhdistyksen vuosikokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä ja vaalikokous marraskuun loppuun mennessä, hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä
  hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

  Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenillä, kunniajäsenillä, ulkojäsenillä ja kunniapuheenjohtajilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokous voi, sen tarpeelliseksi katsoessaan, myöntää läsnäolo- tai puheoikeuden myös muille kuin yhdistyksen jäsenille. Kokous on päätösvaltainen, jos se on sääntöjen määräämällä tavalla kokoon kutsuttu. Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
 10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
  Yhdistyksen kokouksen kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika, paikka ja kokouksessa käsiteltävät asiat. Kutsu on julkaistava yhdistyksen nettisivuilla sekä yhdistyksen sähköpostilistalla vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.
 11. Varsinaiset kokoukset
  Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
  • Kokouksen avaus
  • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  • Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  • Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus, tilintarkastajien lausunto sekä luettelo yhdistyksen omaisuudesta ja edellisen toimikauden omaisuuden muutoksista
  • Esitetään toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio.
  • Hyväksytään toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio
  • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

   Yhdistyksen vaalikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
  • Kokouksen avaus
  • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  • Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  • Päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta seuraavalle kalenterivuodelle
  • Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet
  • Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt
  • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

   Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosi- tai vaalikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
 12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
  Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos muutosesitys on hyväksytty vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa (2) peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden väli on ollut vähintään neljätoista (14) vuorokautta. Muutosesityksen pääkohdat on mainittava kokouskutsussa. Muutosesityksen voi tehdä yhdistyksen hallitus tai vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen varsinaisista jäsenistä kirjallisena hallitukselle. Muutosesitys on käsiteltävä seuraavassa yhdistyksen kokouksessa.

  Yhdistys purkautuu, jos yhdistyksen kokous tekee siitä päätöksen vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa (2) peräkkäisessä kokouksessa, joiden väli on vähintään kolmekymmentä (30) vuorokautta. Yhdistyksen purkauduttua tai sen tultua lakkautetuksi siirtyvät sen varat AYY:lle käytettäväksi näiden sääntöjen 2 § mukaiseen tarkoitukseen tai sen ollessa mahdotonta AYY:n toiminnan tukemiseen.

Kommentit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *